Riel - een Kempisch gehucht

(Bron: Dienst Ruimtelijke Ordening en Verkeer)

Studie naar de waarde van Riel ter verkrijging van het predikaat "Beschermd Dorpsgezicht", oktober 1979

Inhoudsopgave

Verantwoording
1. Inleiding
1.1 Planologische voorgeschiedenis
1.2 Beleidskader diverse overheden t.a.v. Riel
1.3 Probleemstelling
2. Bebouwing en grondgebruik
1.2 Stedebouwkundige ontwikkeling
2.2 Aard van de bebouwing
2.3 Bebouwingskwaliteit
2.4 Eigendommen en grondgebruik
3. Natuur en landschap
3.1 Landschappelijke ontwikkeling
3.2 Bodem en water
3.3 Vegetatie
3.4 Fauna
3.5 Ecologische kwaliteit
4. Verkeer
Samenvatting en conclusie
Bijlage 1: Procedure van aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht
Bijlage 2: Samenvattingen van gesprekken met bewoners van Riel
Gebruikte bronnen