Buurtkrant: ‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’

Iedere twee maanden informatie en nieuws voor iedereen die woont op Riel en Rielsedijk.

Oplage : 45
Jaargang : 1
Jaar : 2007
Nummer : 3
Maanden : juli / augustus
Postadres : Rielsedijk 61, 5645 KB Eindhoven.
Redactie : Gerrit Nolde.

Digitaal aanleveren van kopie, via e-mail:G.Nolde1@kpnplanet.nl

Voorwaarden plaatsen ingezonden stukken zie buurtkrant 1 (april 2007) op de site.
Ingezonden stukken op papier kunnen in de brievenbus worden gedaan.

De buurtkrant is bedoeld voor alle bewoners van Rielsedijk,Riel en een deel van de Geldropseweg.

Commentaar redacteur:

De buurkrant zal voortaan aan het eind van de twee maanden verschijnen. De inhoud zal dan ook de actualiteit bevatten die binnen dat tijdsbestek heeft plaatsgevonden. Zoals iedereen wel zal hebben gezien zijn medewerkers van de archeologische dienst ook op de voormalige kwekerij begonnen met een bodemonderzoek. (Een stadspoort zullen ze er waarschijnlijk niet vinden.) Dit werk zal ongeveer drie maanden duren. Op de Rielsedijk zal voor de nieuwbouw in de nabije toekomst een straat (straten) worden aangesloten. In verband daarmee zijn er ideeën uitgesproken, om snelheidsremmende drempels of punaises (een cirkelvormige drempel) te gaan gebruiken. Even over dit soort schijnverkeersveiligheid. Mijn ervaring op de Rielsedijk is, dat mensen die niet langzaam rijden, dat gewoon niet willen doen. Ze rijden altijd te hard. Daar helpt geen drempel of versmalling tegen. Ze zullen hooguit (met de auto) afremmen vlak voor de drempel, of …. er niks om geven dat de schokdempers slijten. Misschien vinden ze het wel een primaproef voor de deugdelijkheid van de schokdempers die ‘verkeersdrempel’. De jeugd op van die racebromfietsen vindt het alleen maar leuk om met de hoogste snelheid over de drempel een korte luchtreis te maken. Ik ben dus tegen nog meer drempels. Punaises kan dan nog, omdat je op een vriendelijke manier aangespoord wordt de snelheid te temperen. Ik vraag me af wat de toegevoegde waarde is voor dat kleine stukje van de straat? Ik ben er van overtuigd, dat hardleerse snelheidsduivels het besef moet worden bijgebracht om rustig te rijden. Bijvoorbeeld doormeer gerichte controle van de politie. ( Is die er al ooit geweest?) De mensen die altijd rustig rijden doen dat nu ook al.

Archeologisch onderzoek in de buurt:

Op de voormalige kwekerij van Nolde is de archeologische dienst op zoek naar resten uit het verleden. Ze hebben er al iets gevonden. “Een cent uit ± 1828” vertelt enthousiast Michiel van der Weele. “En er zijn een aantal ‘duiten’ uit voor 1800 uit de tijd van Willem de derde gevonden.” We praten over de ‘moderne tijd’ zegt een van de onderzoekers. Bij het uitgraven van, wat zij noemen een ‘werkput’, haalt een graafmachine ongeveer 60 tot 80 cm. van de bovenlaag. Het zand dat zij de geroerde grond noemen wordt verwijderd en dan gaat iemand met een metaaldetector aan de gang. Vandaar de vondst van de muntjes, in de werkkuil zijn in het gele zand donkere verkleuringen te zien. Dat is een archeologisch afleesbaar vlak. Dan krijgen ze een goed beeld wat er vroeger op die plek is gebeurd, hoe er toen werd geleefd. Er is ook nog een laatmiddeleeuwse greppel gevonden. Deze dateert ongeveer uit de tijd van 1000 tot 1500 na Christus. Die greppel diende waarschijnlijk als perceelsafbakening en als afwatering. Verder is er daar een potscherf van grijsgedraaid aardwerk naar boven gekomen. Er zijn ook ‘klinkend’ gebakken restanten van aardewerk gevonden, dat heet ‘steengoed’. Dat lijkt op het aardewerk van de hedendaagse ‘jeneverkruik’. Het is ook mogelijk dat er nog oude waterputten zijn gevonden. Een aanwijzing is een ronde cirkel van ongeveer ander halve meter. In de buurt van de plaats waar nu gegraven wordt zijn al waterputten uit de ijzertijd gevonden in de grond waar nu de nieuwbouw plaats vindt. Daar hebben we in 2004 al de bodem onderzocht. “Het is vreemd, dat deze putten altijd op de natste plaatsen in een terrein worden gevonden”. Vertelt de onderzoeker. “Vaak liggen er vlak bij de woonerven meerdere putten. We denken dat de kwaliteit van het water de reden daarvoor is”. Er zijn misschien afdrukken van palen in de grond, dat zou kunnen betekenen dat er vroeger een boerderij heeft gestaan. Om zekerheid daar over te krijgen moet dat beter worden uitgegraven. Er is ook een afvalplek gevonden van baksteen. Waarschijnlijk is er vroeger aan leemwinning gedaan ten behoeve van een steenfabriek die ter hoogte van de DAF-fabriek moet hebben gestaan. Oude buurtbewoners bevestigen dit. Willemien van de Wijdeven zou graag eventuele resten van zaden van planten uit de oudheid vinden, het liefst in potten dan zijn de resten beter in tact. Onderzoek daarvan leert veel over de tijd dat de planten er groeiden en de mensen die er woonden.

Reddingsoperatie voor de planten op de voormalige kwekerij.

Het bedrijf van den Biggelaar uit Best, heeft de moeite genomen de planten te redden. Voor de archeologische dienst moesten de planten gerooid worden. Het tijdstip van het reddingswerk was aan de late kant, maar er was niet eerder een mogelijkheid. Het weer zat mee. Veel bewolking op die dag. Het bedrijf was goed uitgerust voor de werkzaamheden. Ze gebruikten een soort hars, dat op de bladeren van de planten werd gespoten. Dat houdt de verdamping via het blad tegen. Een speciale ‘kluitmachine’ werd ingezet om van het wortelgestel zo veel als mogelijk was met het verplaatsen mee te nemen. Enkele foto’s van de ‘reddingsoperatie’.


De speciale ‘kluitmachine’.

Buurtpreventie:

Af en toe worden er voorwerpen en eigendommen ontvreemd. Indien daar geen aangifte van wordt gedaan bij de politie komen deze eigendommen niet gemakkelijk weer bij de eigenaar terug. Bent u een voorwerp kwijt en wilt u dat graag weer terug hebben dan kan de buurtkrant hier bij helpen. Want vaak wordt het door baldadigheid op een andere plaats weer weggegooid. Als de vinder daar geen melding van maakt bij de politie dan gebeurt er vaak niets meer mee. Na een tijdje belanden de voorwerpen in de vuilnisbak. Jammer want soms wil iemand datgene wat hem is ontvreemd toch graag terug hebben. Vandaar dat ik de rubriek open van verloren of gevonden voorwerpen. Vindt u iets dat volgens u voor een ander van waarde kan zijn, of als u zelf iets kwijt bent, plaats dan een melding in de buurtkrant onderVerloren of gevonden voorwerpen!

Verloren of gevonden voorwerpen:

Buurtverenigingnieuws:

Op 20 juni is Ellen van Rosmalen van de gemeente Eindhoven samen met Frank v.d. Tillaart op Riel geweest voor de zogenoemde Schouw. Van de buurtvereniging waren daarbij Bauke Terenstra, Titia Droog en Wilbert Gooskens aanwezig. Bij deze wandeling zijn de onderhoudspunten bekeken. Deze zullen worden aangepakt.

Daarbij kwam ook de trieste toestand van de paddenpoel langs de Rielsedijk ter sprake. Deze is te klein om in een open terrein enige natuurwaarde te krijgen. Dat is waarschijnlijk aanleiding om deze te dempen. Die in het Eikenbos blijft wel bestaan.

Reacties van de buurtbewoners op de vorige buurtkrant:

Geen reacties

Bestemmingsplannen:

Het bestemmingsplan dat nu actueel voor de buurt gaat worden is het plan ‘Uitbreiding Putten’. Op 14 juni is een voorlichtingsavond voor directe belanghebbenden gehouden. Deze was gepland op de locatie Permekestraat 24. Een miscommunicatie leverde een gesloten deur op. We zijn uitgeweken naar Rielsedijk 61. Aanwezig namens de gemeente waren: Frank van den Tillaard voor contact met de buurtvereniging en de gemeente, Joop Ketelaers de projectleider van ‘Plan de Putten’ en Jochem van Boxtel de stedebouwkundige die het plan behandelt. Van de uitgenodigde bewoners van de Rielsedijk 26, 61, 59, 57, 55, en 53 waren één of meer vertegenwoordigers aanwezig. De buurtvereniging was vertegenwoordigd door de voorzitter Wilbert Gooskens.

Het doel was te informeren over de uitbreiding en de eventuele gevolgen voor de huidige bewoners aan de Rielsedijk die de toekomstige nieuwbouw (bijna) naast hun eigendomsperceel zullen krijgen. De eerdere gedachte om 18 nieuwe huizen te gaan bouwen is verandert in 17. Waardoor er toch meer van het al bestaande bos achter de woningen 59 tot en met 53 overblijft. Hier hadden de betrokkenen om gevraagd. Het gepresenteerde plan ziet er niet slecht uit. De voorgestelde nieuwe woningen krijgen ongeveer dezelfde kavelgrootte als in plan ‘Putten’. Ook zullen de uitgangspunten van het plan ‘Putten’ worden doorgezet. Na aanpassing van de Rielsedijk komen er ook nog nieuwe bomen. Of deze bomen aan weerszijde van de weg moeten komen of aan één en dezelfde kant, zal verder worden uitgezocht. Verder werd het ‘riolerings- en waterhuishoudingsplan’ voor de wijze waarop de ‘treksloot’ die voor de afwatering van ‘Riel’ zorg moet dragen behandeld. Dit voorziet in twee te vergroten en uit te diepen sloten. De eerste plaats is langs het toegangspad vanaf de Rielsedijk (naast het perceel van huisnummer 51) dan met een duiker onder de Rielsedijk door naar de tweede plaats, de weilanden rechts aan de Rielsedijk richting de Rick Woutersweg. Een tweede duiker gaat dan weer onder de Rielsedijk door en sluit de waterloop aan, tegenover huisnummmer 26, op de al bestaande en verbeterde sloot. Toch werd er de vrees uitgesproken dat de twee te vergroten en uit te diepen sloten misschien te weinig capaciteit zouden bieden als waterbuffer bij langdurige en hevige regen. Uit het verleden is gebleken dat het weiland aan de Rielsedijk tijdelijk vol met water kan komen te staan. Dit zou alsnog ter sprake komen bij de afdeling ‘riolering en waterhuishouding’. De verkeersveiligheid van de Rielsedijk laat nog steeds te wensen over. Er wordt regelmatig door weggebruikers te hard gereden. Of er met ‘punaises’(de cirkelvormige drempel) of met conventionele drempels daar snelheidsremmend moet worden opgetreden is nog niet duidelijk. Wilbert heeft nadrukkelijk verzocht om het verbod, gezien vanuit de richting Eindhoven, rechtsaf via de Puttensedreef de Rielsedijk te kunnen inslaan weer open te stellen. De laatste jaren van nieuwbouw levert een opstopping van (auto) verkeer op bij de kruising Jan van Eyckgracht Sint Petrus Canisiuslaan. Ook de rare S-bocht bij de overgang van de Rick Woutersweg Jan van Eyckgracht levert voorrangsproblemen op. De deskundigen van de gemeente zullen zich hierover buigen. Na afloop lieten de meeste aanwezigen weten dat met dit voorgestelde plan voor uitbreiding te kunnen leven. Een vervolgafspraak is beloofd in september.

De kapel:

Het kapelletje op Riel: een tipje van de sluier opgelicht.

Bij de buurtborrel bij Vromans (heel gezellig) zijn 3 schetsen voor een kapelletje rondgegaan. De meeste waren voorstander van de ‘sobere’ variant. Die variant met wat aanpassingen is door de architect verder uitgewerkt. De plaatjes geven een eerste indruk hoe het kapelletje er waarschijnlijk uit gaat zien. Met die schetsen gaan we met o.l.v. bouwpastoor Titia Droog op bezoek bij de Monumentencommissie op 20 september voor overleg op weg naar een bouwvergunning. U hoort nog van ons. (door Wilbert Gooskens)


Schetsen voor de ‘sobere’ variant van de kapel.

Buurtfeest: Uw huis stijgt in waarde!

Dit artikel stond laatst in het Eindhoven’s Dagblad. Het is maar dat we er af en toe aan herinnerd worden. Aan een buurtfeest dan.

Bosgordelnieuws:

De bosgordel snoeipartij met doorzichten is voorlopig van de baan.

Kabels in het eikenbos ter hoogte van Riel 12

Dinsdag 25 juni j.l. is er, omdat naar Riel 12 een kabel in de grond moest worden gelegd, een sleuf gegraven dicht bij de bomen in het eikenbos. Ik kreeg van een verontruste buurtbewoner een e-mailtje. Hij vroeg zich af hoe ernstig de gevolgen voor die oude bomen zouden kunnen zijn. Vandaar dat het misschien nuttig is om dat iedereen even uit te leggen.

Om een boom via wortelbeschadiging dusdanig te mishandelen dat deze (met zekerheid) zal sterven valt niet mee om voor elkaar te krijgen. De bovengrondse delen van de boom maken gebruik van alle wortels die in staat zijn de sapstroom op gang te houden. Het is een wisselwerking, de bladeren zorgen voor de wortels en de wortels geven water enz. weer terug. Tevens zorgen de bladeren er voor dat in de houtige delen van de plant reservevoedsel wordt opgeslagen. Na de herfst, de rustperiode van de plant, gebruikt de plant haar reservevoedsel om weer nieuwe bladeren te maken. Waarna het proces weer opnieuw begint. De wortel en de bladeren hebben elkaar dus nodig. Indien deze wortels deels onderbroken worden hoeft dat geen blijvende schadelijke werking te hebben voor een boom. Indien dat nodig is voor de boom wordt het gemiste wortelgestel snel weer hersteld. Het herstellende vermogen zorgt voor nieuwe wortels die de verbroken sapstroom repareren. In de natuur komt het wel vaker voor dat een deel wordt (moet worden)afgestoten door bijvoorbeeld een schimmelaantasting of een andere belager. Soms levert dat tijdelijk een zichtbaar slechter uiterlijk van de plant op. Zoals de eik bij ons aan de overkant van de weg tegenover onze garage. Die heeft ook een probleem gehad, en dat is na zes jaar nu nog zichtbaar. Mogelijk is, indien aan één zijde teveel wortels verdwijnen, dat er dan instabiliteit ontstaat. Doodgaan is naar mijn inschatting in dit geval niet aan de orde. Nog even over de instabiliteit. Dikke wortels in de grond zorgen er voor dat een boom ook na een storm recht blijft staan. Deels onderbreken daarvan levert niet per definitie een probleem op. Dit wordt bewezen doordat kwekers in staat zijn steeds grotere bomen te verplanten, waarbij het gehele wortelgestel tijdelijk wordt onderbroken. De 'rusttijd' van de plant in acht nemen bij verplanten verhoogt natuurlijk wel de overlevingskans. Conclusie, ik ga er van uit dat het wel mee valt. (Ik heb ze in de gaten gehouden, ik zie geen problemen.)

Dit is maar een korte samenvatting, er is veel meer over te vertellen.

Voor diegenen, die meer willen weten over de sapstroom van een plant biedt het ‘Internet’ uitkomst. Vul bij Google in: sapstroom, voedingszouten, glucose. En er zijn site’s genoeg die dan inlichtingen geven.

Vergadering ‘Bewonersplatform Stratum van donderdag 21 juni in woonzorgcentrum De Wilgenhof.

Het Bewonersplatform Stratum roept regelmatig bewoners op na te denken over de toekomst van Stratum. De resultaten van dergelijke openbare bewonersavonden worden dankbaar gebruikt in de gedachtegang en planvorming van de gemeente Eindhoven.

De sociaal-maatschappelijke invulling van Stratum staat deze avond centraal. Wonen is immers meer dan stenen stapelen. Voorzieningen als scholen, winkels, huisartsen, speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken dragen bij aan een aangename woonomgeving. In oktober 2006 is een eerste bijeenkomst geweest over dit onderwerp maar wegens het omvangrijke karakter is het toen door tijdgebrek niet voldoende uitgediept. Daarom is besloten om hier nog een extra bijeenkomst aan te wijden.

Er wordt niet alleen maar geluisterd. Van de aanwezigen wordt een actieve inbreng verwacht. Het is de bedoeling dat de Stratummers zelf met ideeën en oplossingen komen en die kans (en tijd) krijgt u op 21 juni volop! Kijk voor inspiratie alvast in de speciale krant die binnenkort huis aan huis verspreid wordt.

De redacteur en zijn vrouw lazen deze uitnodiging en waren die avond aanwezig. Wat erg opviel was dat er veel mensen aanwezig waren. Ook van Riel kwamen we een bewoner tegen. Wat me erg tegen viel was de leeftijd van de aanwezigen. Naar mijn mening was de jeugd zwaar ondervertegenwoordigd. Hoe goed de bedoeling van zowel de gemeente als de aanwezigen ook was, om via samenwerking tot goede voorzieningen dan wel tot goede saamhorigheid te komen, het ontbreken van tenminste twee generaties jeugd was stuitend. Hierdoor ontstaat toch onbedoeld dat de oude garde voor ‘ons’ allen een op leeftijd geschoeid wensenpakket er uit sleept. Dat heeft dan later weer gevolgen voor de jeugdigen, die dan weer actie voeren voor verbeteringen. Is dat wel zo? Voert de ‘jeugd’ eigenlijk nog wel actie? Misschien de iets oudere groep die pas kinderen heeft gekregen voor veiligheid. Van de rest hoor ik eigenlijk maar weinig. Toch maar even terug naar de avond. Ondanks de niet aflatende reeks ‘moeilijke’ maar wel uitgelegde woorden zoals ‘sociale cohesie’ dat zoiets wil zeggen als ‘Samen er iets van maken; samen op elkaar en weer op het gedrag van eigen en andermans kinderen letten. Elkaar aanspreken met het doel plezierig samen te leven.’ Zoiets dus. Terug naar vroeger, die goede oude tijd. Het dorpse, dat iedereen van mijn generatie is ontvlucht. Misschien waren er daarom wel zoveel ouderen op deze voorlichtingsavond. Een soort heimwee denk ik. Misschien was het vroeger wel plezieriger! Toen voedde de buurt samen met de ouders de kinderen op. Maar genoeg over vroeger. Nu probeert iedereen te ‘netwerken’ als ze elkaar tegenkomen. Dan komen de (mobiele) agenda’s uit de zak, of handcomputers. Voor afspraken hoeven ze daarna niet meer naar een ‘praatcafé’ of een ‘sociëteit’, dat doen ze via de computer. ’s Avonds, nou ja ‘s nachts kun je beter zeggen dan gaan ze uit. Daar waar zij naar toe gaan voel ik me niet meer thuis, nog afgezien van het volume van de muziek. Zou het daaraan liggen dat de jeugd niet massaal op de vergadering was? Toch een generatiekloof? Of moeten wij (ouderen) voorlichting gaan geven op de middelbare school (of hoe die ondertussen ook heten mag) over het nut van vergaderingen als deze? Het gemeentelijke ambtenarenapparaat is veranderd in haar voordeel. Dat moet ik toegeven, er wordt (ook in onze buurt) meer moeite gedaan om naar de buurtbewoners te luisteren. En de stappen na dit luisteren zijn hoopvol voor de toekomst. Maar nu vraag ik me toch af, zouden er bij de gemeente en binnen de grenzen van Eindhoven geen jonge mensen meer werken? Dat kan toch niet! Waarom waren er die avond dan zo weinig jonge mensen? Hoewel de teneur van mijn verslag van die avond anders doet vermoeden, toch ging ik met een tevreden gevoel naar huis. Er is nog veel te doen, maar het gaat vast wel lukken. De jeugd heeft nu eenmaal de toekomst. Als u mee wilt denken (jeugdigen onder ons) er komt nog een vervolg op deze avond. Houdt u de krant en het buurtgerichte deel van ‘Groot Eindhoven’ in de gaten.

Buurtgerichte activiteiten

Zondag 12 augustus om 14.00 uur stonden de Nolde’s (Rielsedijk 61) klaar met hun fietsen. Ze hadden geen picknick mand voor twee personen bij zich. Ze hebben die dag gezellig samen gefietst.

Omdat het bij de ledenvergadering van 11 april 2007 leek, dat men weer behoefte had om samen iets gezelligs te gaan ondernemen, doe ik hierbij nog maar keer een oproep voor ideeën en vrijwilligers.

Hier kan uw korte verhaaltje, gedicht of andere gedachtegang komen.

De eerste keer een iets van mij:

Dagdromen

Wel eens uit het raam gekeken als de zon scheen?
Of, gekeken hoe voorzichtig een kind een suikerklontje voerde aan een paardje?
Wel eens een droom zo gestuurd, dat je die prins op dat witte paard was?
En, omdat je toch dromen aan het sturen was, er voor gezorgd dat de wereld niet ziek was?
Zodat iedereen in vrede samen leefde onder de zon?
En dan ontdekt dat het ontbijt die dag nog nooit zo lekker was?
Je bijna niet kon geloven dat je op deze wereld was?
Dat je helaas de volgende dag al moest bekennen: dag dromen!

Hobby’s, misschien leuk samen met anderen:

Heb je een idee, laat dat dan weten.

Ditjes en datjes:

Zondag 19 augustus hebben 6 (buurt)verenigingen een ‘parkfeest gegeven. Het was groots aangepakt want het ‘Bonifaciuspark’ stond vol met leuke kraampjes. Aan de kinderen was veel aandacht gegeven. Je kon er je gezondheid laten testen. Jo is dus erg gezond. Er waren veel gezonde hapjes, die werden gratis uitgedeeld. Onze buurtvereniging was niet vertegenwoordigd. Jo en Ger vonden het leuk om er even rond te lopen.

Bij de Jan van Eyckgracht wordt dit jaar ook de weg heringericht vanaf de Piuslaan tot de nieuwe wijk. (nieuwsblad ‘schone stadskrant mei 2007 gemeente Eindhoven.’)

Op 24 juni is er een initiatief overgenomen van Brigitte en Peter van de Moosdijk door Irene en Jan Vromans. ‘De Buurtborrel’. Jo en Gerrit zijn er ook geweest. Het was er erg gezellig. De kinderen werkten ook hard mee. De hapjes waren lekker en voor dat je er erg in had was het laat. Het is een leuke verrassing om op deze wijze kennis te maken met nieuwe bewoners die er nog niet zo lang wonen. Irene en Jan bedankt voor de gastvrijheid!

De buurtkrant staat ook in kleur op onze site:http://www.riel.dse.nl/parel/

Het is belangrijk dat iedereen lid wordt. Veel kost de contributie niet, voor dit jaar € 25,00. Voor volgend jaar is de contributie hetzelfde. Als je nog niet lid bent, dan kan dat door je aan te melden bij Gerard van Gastel, Rielsedijk 22a. Voor de leden vergeet niet om even de contributie via de bank over te maken.
Banknummer 1137 86 352 van de Rabobank ten name van ‘Riel, de parel van de zesgehuchten’

Wilt u uw naam en adres met huisnummer even vermelden?

Misschien Handige informatie:

Spoedeisende hulp telefoon: 112 Politie; Brandweer; Ziekenauto
Gezondheidszorg telefoon: 0900 88 61 Centrale Huisartsenpost (avond / weekeind)
telefoon: (040) 243 66 66 Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind)
Adres beiden Th. Fliednerstraat 1, Eindhoven
Telefonische hulpdiensten
telefoon: (040) 212 55 66 SOS telefonische hulpdienst
telefoon: 0900 07 67 SOS telefonische hulpdienst (regionaal tarief)
telefoon: 0800 04 32 Kindertelefoon
telefoon: (040) 211 66 25 Slachtofferhulp
Meldingen en klachten
telefoon: 0900 88 44 Politie (voor niet spoedgevallen!)
telefoon: (040) 238 60 00 Gemeentelijke klachtendienst
telefoon: (040) 238 93 33 NRE (bij voorbeeld voor kapotte straatverlichting)
telefoon: (040) 243 22 22 NRE (storingsdienst weekend)
telefoon: (040) 238 60000 Eikenprocessierups melden