Buurtkrant: ‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’

Iedere twee maanden informatie en nieuws voor iedereen die woont op Riel en Rielsedijk.

Oplage : 45
Jaargang : 1
Jaar : 2007
Nummer : 4
Maanden : september / oktober
Postadres : Rielsedijk 61, 5645 KB Eindhoven.
Redactie : Gerrit Nolde.

Digitaal aanleveren van kopie, via e-mail: G.Nolde1@kpnplanet.nl
Ingezonden stukken op papier kunnen in de brievenbus worden gedaan.
Voorwaarden plaatsen ingezonden stukken zie buurtkrant 1 (april 2007) op de site.

De buurtkrant is bedoeld voor alle bewoners van Rielsedijk,Riel en een deel van de Geldropseweg.

Commentaar redacteur:

In de krant vrijdag 17 augustus 2007 stond een artikel over een geschil van een nieuw te bouwen huis op de Rielsedijk 19. Voor diegenen die dit niet hebben gelezen in het kort: Kennelijk heeft alleen de ‘Geldropse Belangenvereniging Zesgehuchten’ geen vrede met de aangevraagde bouwvergunning van de eigenaar van het perceel. (1) Het bouwwerk zou groter worden dan is toegestaan. (2) De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving voldoet niet in relatie met een natuurhistorisch gebied. (3) De gemeente Geldrop is van mening dat er planologisch geen probleem is. (4) De eigenaar wil snel bouwen, elk oponthoud kost hem veel geld. (5) De eigenaar verwijt de ‘Belangenvereniging Zesgehuchten’ op een laat tijdstip te reageren.

In de krant vrijdag 4 september 2007 staat de uitspraak van de van de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank keurt het protest van de ‘Belangenvereniging Zesgehuchten’ af. ‘Het rommelige karakter van het perceel wordt opgeschoond’. Aldus de rechter, die het ook niet eens is met de ‘Belangenvereniging Zesgehuchten’ dat het landelijke gebied door de nieuwbouw wordt verstedelijkt. De nieuwbouw mag nu gebouwd worden. Het laatste nieuws in deze kwestie is dat de eigenaars van het perceel, die hun gelijk hebben gekregen bij de rechter, nu zelf een zaak aanspannen tegen de ‘Belangenvereniging Zesgehuchten’ om schadevergoeding te krijgen.

Waarom zo vraagt u zich misschien af worden wij hiervan op de hoogte gesteld? Wij wonen er vlak bij en er is een menselijk ‘drama’ gaande. Alle belanghebbenden zitten met een dilemma. Althans dat hoop ik want zo iets doe je een (toekomstige?) buurtbewoner toch zo maar niet aan. De standpunten zijn vaak verhard voor je er erg in hebt en de hakken gaan in het zand. Dus ontstaat bij mij het bange vermoeden dat zogenaamde ‘principes’ hier de boventoon zijn gaan krijgen. De ‘Belangenvereniging Zesgehuchten’ is een beetje te vergelijken met een buurtvereniging. En dan begint het me te benauwen. Vooral in dit soort gevallen. Wat is nu gemakkelijker dan te vinden dat ‘andere mensen’ regels opgelegd moeten krijgen, die na uitvoering daarvan een aantal beperkingen inhouden die zo ‘subjectief’ zijn, dat je je afvraagt waarom je dat een medeburger aandoet. (Je woont zelf toch prettig, of niet soms?) Er wordt wat verlangd van de medemens. Wat je ook onderneemt, je loopt tegenwoordig altijd tegen een woud van onbegrijpelijke bezwaren van medeburgers aan. Indien men zich houdt aan de door (wij zijn dit zelf) de gemeente opgelegde regels met betrekking tot een bouwvergunning en bouwverordening dan moet dat voldoende zijn. Wat niet wil zeggen, dat in een voortraject voor bijvoorbeeld nieuwbouw op een gebied dat op dat moment nog bestemd is als ‘groen’ een buurtvereniging zich niet namens ‘de buurt’ mag laten horen. Hier is dat naar mijn gevoel totaal anders. Laat iedereen toch zijn eigen geluk zoeken op een tegenwoordig toch al moeizaam te verwerven plekje om te gaan wonen. Ik ben van mening dat als je het wonen verder met rust laat, met betrekking tot hoe een huis er uit moet zien, dat er dan meer tevreden mensen ongefrustreerd langer op die woonplaats blijven wonen. Gun iedereen zijn eigen ‘woonparadijs’, die mensen willen vaak wel met elkaar rekening houden en hinderen elkaar niet graag. Rust in een paradijs! Je kunt van België zeggen wat je wilt, maar er wordt gevarieerd een huis gebouwd en de mensen zelf lijken er mee tevreden. Volgens mij willen we veel te veel regelen en afzekeren. Samen leven en laten leven is een oud een wijs devies!

Bestemmingsplannen

Woensdag 19 september 2007 stond in ‘Groot Eindhoven’ dat er inspraak mogelijk is voor: ‘2e herziening 4e uitwerking bestemmingsplan Gijzenrooi’. Tot 1 november kan op het plan door belanghebbenden schriftelijk worden gereageerd bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Buurtgerichte activiteiten

Er is door twee huishoudens gereageerd op de enquête van de buurtkrant van augustus. De uitslag is:

1) Geen behoefte aan fietstochten. De inzender gaf te kennen wel voor buurtgerichte acties te zijn.

2) Na iemand persoonlijk te hebben aangesproken reageerde die als volgt op de vragen van de enquête: Geen mening.

Degene die als eerste reageerde vond de enquête niet duidelijk.

Er is een verzoek gekomen om dit jaar ter hoogte van Rielsedijk 25 een bladkorf te plaatsen. Er zijn oudere mensen die het vaak te ver vinden, om met blad naar de centrale bladkorf te moeten lopen. Op meer plaatsen op Riel en Rielsedijk een bladkorf plaatsen is dus geen luxe. De bereidheid om er gebruik van te maken is groot. De gemeente mag zo wie zo wel eens wat extra doen op de Rielsedijk aan ‘groenbeheer’. Nog even en er is alleen een voetpad zichtbaar (en begaanbaar) ter hoogte van Rielsedijk 61. (Of op al die andere plaatsen waar bewoners zelf nog iets doen.)

Reactie bestuur buurtvereniging(Wilbert Gooskens): De gemeente wil geen bladkorven meer plaatsen! Er is door het bestuur aangedrongen op een uitzondering voor de Rielsedijk. Er zijn in gesprekken in de zomer beloftes gedaan door de gemeente om dit alsnog te regelen. Ook met betrekking tot onderhoud zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Het bestuur heeft toegezegd er weer aandacht aan te besteden.

Hier kan uw korte verhaaltje, gedicht of andere gedachtegang komen.

Hobby’s, misschien leuk samen met anderen:

Heb je een idee, laat dat dan weten.

Ditjes en datjes:

De buurtkrant staat ook in kleur op onze site: http://www.riel.dse.nl/parel/

Het is belangrijk dat iedereen lid wordt. Veel kost de contributie niet, voor dit jaar € 25,00. Voor volgend jaar is de contributie hetzelfde. Als je nog niet lid bent, dan kan dat door je aan te melden bij Gerard van Gastel, Rielsedijk 22a. Voor de leden vergeet niet om even de contributie via de bank over te maken.

Banknummer 1137 86 352 van de Rabobank ten name van ‘Riel, de parel van de zesgehuchten’

Wilt u uw naam en adres met huisnummer even vermelden?


Eindhovens Dagblad vrijdag 5 oktober 2007 | blz. 37

Licht op groen voor Mariakapelletje Riel

Voorzitter commissie monumenten: 'heel leuk als het daar komt'.

Het plan van de buurtvereniging Riel om ter hoog­te van de splitsing Rielsedijk/Riel een bescheiden Mariakapelletje te bouwen, kreeg gisteren van de Mo­numentencommissie het groene licht. "Heel leuk als het daar komt", vond voorzitter P. Thoben. Het kapelletje, met een oude doop­vont, krijgt een plekje ter hoogte van de splitsing Rielsedijk/Riel. Vanaf Riel is een voetpad gepland. Het kapelletje moet op minimaal vijftien meter afstand van de dichtstbijzijnde bebouwing staan. Ook daaraan voldoet het bouw­plan. Verder stelde de commissie gisteren als kwaliteitsvoorwaarde dat het gebouwtje 'mooi gemet­seld' moet worden.

Volgens het bestemmingsplan zou een veel grotere kapel toegestaan zijn. Aanvankelijke plannen gin­gen in de richting van herbouw van de Antoniuskapel die vroeger in Riel stond. Dit bouwwerk raak­te begin negentiende eeuw in ver­val, waarna het gedeeltelijk is ver­bouwd tot boerderij. De buurtver­eniging heeft echter gekozen voor een kleiner kapelletje.

De Monumentencommissie vindt een Mariakapelletje op de split­sing Rielsedijk/Riel een goed idee. Het moet wel 'mooi gemet­seld' worden.


Eindhovens Dagblad zaterdag 13 oktober 2007| blz. 41

Bossingel in Riel voorlopig ongemoeid

B en W: niet meer 'doorzichten', wel beheerplan verjonging.

EINDHOVEN - Verdere ingrepen in de bossingel in beschermd dorps­gezicht Riel zijn voorlopig van de baan. De door bewoners gewraak­te 'doorzichten' worden niet ver­der uitgevoerd. Dat hebben B en W van Eindhoven besloten na overleg met de buurt.

De gemeente heeft nog wel maat­regelen voor verjonging in inham­men en buitenste rijen van de bos­gordel op het oog. Het is de bedoe­ling dat die gefaseerd en kleinscha­lig worden uitgevoerd. Een beheer­plan daarvoor moet uiterlijk 1 juli klaar zijn.

In februari van dit jaar maakten be­woners bezwaar tegen het maken van 'doorzichten' vanuit Gijzenrooi en nieuwbouwwijk Putten. De gemeente wilde ook beplan­ting verwijderen om een meer ge­varieerde begroeiing te laten ont­staan. Bewoners vonden de ingre­pen veel te rigoureus en een aan­tasting van het dorpsgezicht.

De gemeente heeft nog voorge­steld de 'doorzichten' in een ande­re richting te projecteren, maar daar ging de buurt niet mee ak­koord.

Bezwaarmaker C. de Heus wil met het nieuwe voorstel van B en W nog niet instemmen, zegt hij. De Heus wil dat de gemeente eerst antwoord geeft op het ingediende bezwaarschrift.

De bossingel in Riel blijft voorlo­pig ongemoeid. Dat hebben B en W besloten na protesten van be­woners. Wel wordt een 'beheer­plan verjonging' gemaakt


Buurtverenigingnieuws:

Berichten en oproep van de Buurtvereniging (door Wilbert Gooskens)

Mariakapel op Riel

Laatste nieuws en oproep voor vrijwilligers bij de bouw

Uit de krant is te lezen dat we weer een stap verder zijn en het bouwen van een kapelletje nu echt gaat gebeuren. Na het groen licht van de Monumentencommissie voor de plannen gaan we nu uitzoeken wat de snelste weg is om een bouwvergunning te krijgen. Er is door de gemeente een budget als bijdrage in de kosten toegezegd. Er is zelfs al een eerste gift binnen van een belangstellende wandelaar. Het zou mooi zijn als de kapel voor de meimaand in 2008 klaar zou zijn.

Het budget van de gemeente gaat uit van realisatie van de bouw door de bewoners van Riel en andere vrijwilligers (zoals bij voorbeeld de architect André de Bock). Daarom een oproep aan alle bewoners van Riel om bij Titia Droog of Wilbert Gooskens te melden welke vaardigheden ze zelf hebben op het gebied van bouwzaken of van iemand uit hun kennissenkring die mee wil werken. Dat kan ook het verzamelen van bouwmaterialen zijn. Adriana van Brunschot gaat b.v,. achter de tegels voor de voorkant aan. Wie kan b.v. aan een aantal leitjes voor het dak komen of wie kan een constructietekening maken?

De bosgordel tussen Riel en de wijk Gijzenrooi

Ook die heeft vorige week de krant gehaald. Bezwaren en overleg van onze buurtvereniging en die van Gijzenrooi met de gemeente hebben geleid tot het besluit van B&W. Hoofdzaak is een aanpassing van het plan voor uitdunning zonder het kappen voor doorzichten. Omdat aan ons bezwaar is tegemoet gekomen is het besluit van B&W voor ons accoord. Voor de buurtvereniging is bezwaar maken immers geen doel op zich.

2e herziening 4e uitwerking bestemmingsplan Gijzenrooi= bebouwing voormalig tuincentrum Nolde

Dat plan ligt momenteel voor inspraak ter inzage op het gemeentelijk Infocentrum. Het beloofde tussentijds overleg is achterwege gebleven. We zijn daarom uiteraard even gaan inzien. De vorige buurtkrant vertelde al over de voorlichtingsavond op 14 juni voor de direct belanghebbenden. Het daar gepresenteerde plan ligt met wat aanpassing nu als definitief plan. Belangrijkste punt is het afzien van de nieuwbouw direct achter de huizen op Rielsedijk 53t/m59, door een bouwperceel uit het eerdere plan te halen. Het blijft groen achter de huizen, fijn voor onze direct betrokken leden-bewoners.


De nieuw te bouwen woningen: Rechts naast en achter nummer 61 gezien vanaf de Rielsedijk

Periodiek overleg met de gemeente: Frank van den Tillaard

Op 25 september was het halfjaarlijks overleg met onze contactpersoon van het stadsdeelkantoor Frank van den Tillaard. De kapel en de bosgordel waren onderwerp. Daarnaast ook het te plegen onderhoud in Riel. Door vakantie en persoonlijke omstandigheden van Ellen van Rosmalen (gemeente) was er nog geen vervolg op de inventarisatie bij de zogenoemde Schouw gegeven. De lijst onderhoudspunten wordt door Bauke en Titia samen met Ellen gecompleteerd en dan komt er een vervolg. Wel is er 2 dagen na het overleg eindelijk gemaaid.

Oproep voor een coördinator buurtveiligheid

In de tweede nieuwsbrief is gemeld dat het bestuur weer compleet was met 3 “officiële” bestuursleden (voorzitter Wilbert, secretaris Gerard en penningmeester Dirk-Jan) en 3 aanvullende/ondersteunende onderwerphouders (kapel Titia, communicatie Gerrit en onderhoud+website Bauke). Echter één taak van Henri Adriaans is nog niet ingevuld en wel de rol van coördinator buurtveiligheid. Die treed op als meldpunt voor onveilige zaken en onderhoudt contact met politie (met name de buurtbrigadier) en gemeente daarover. Wie wil zich voor Riel op dit gebied inzetten? Graag even melden bij een van de bestuursleden.